Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο 'Συμβαδίζω' | http://simvadizo.gr
Λογοθεραπεία | Λογοθεραπευτική Παρέμβαση | Κέντρο Λογοθεραπείας

Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία (λογοθεραπευτική παρέμβαση) απευθύνεται σε άτομα που παρουσιάζουν κυρίως διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και  επικοινωνίας (λεκτικής και μη) και έχει ως στόχο την βελτίωση και την αποκατάσταση αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, η παρέμβαση εστιάζει στην ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων:

  • Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
  • Πραγματολογία (κοινωνική χρήση του λόγου)
  • Σημασιολογία (οργάνωση του κόσμου μέσα από τον λόγο)
  • Μορφολογία
  • Ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων διαλόγου
  • Διαταραχές στην ομιλία (αρθρωτικές δυσκολίες, διαταραχές στην ροή της ομιλίας)

Ο/η λογοθεραπευτής μετά την ολοκλήρωση της αξιολογητικής διαδικασίας, η οποία έχει ως στόχο την εκτίμηση των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του ατόμου ως προς την επικοινωνία, την κατανόηση και την χρήση του λόγου, διαμορφώνει ένα πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Εργαλεία όπως το ‘’σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω εικόνων’’ (P.E.C.S) ή/και η χρήση χειρομορφών και συμβόλων (ΜΑΚΑΤΟΝ) μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της παρέμβασης προκειμένου βοηθήσουν το άτομο στην βελτίωση της επικοινωνίας του με τους άλλους.

Όπως σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από το κέντρο μας, έτσι και στην λογοθεραπεία, δίνεται μεγάλη έμφαση στην συνεργασία του λογοπεδικού τόσο με θεραπευτές άλλων ειδικοτήτων (Εργοθεραπευτή, Ειδικό παιδαγωγό) όσο  με την οικογένεια.


Επικοινωνήστε μαζί μας